Chầu thứ năm Tuần Thánh 28. 03. 2024
/ 229 / Chầu Thánh Thể