5 Phút Lời Chúa - Chúa Nhật Tuần XVI TN B
/ 75 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật
Chúa Nhật XV TN B - Lên Đường Loan Báo Tin Mừng
/ 130 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật
5 Phút Lời Chúa - Chúa Nhật Tuần XV TNB
/ 107 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật
5 Phút Lời Chúa - Chúa Nhật Tuần XIV TN B
/ 152 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật
Chúa Nhật XIV TN B - Thiên Kiến
/ 174 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật
Chúa Nhật XIII TN B - Niềm Tin Vào Sự Sống Đời Sau
/ 206 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật
5 Phút Lời Chúa - Chúa Nhật Tuần XIII TN B
/ 171 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật
Chúa Nhật XII TN B - Thử Thách Và Niềm Tin
/ 230 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật
5 Phút Lời Chúa - Chúa Nhật Tuần XII TN
/ 130 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật
Chúa Nhật XI TN B - Đức Tin Chỉ Cần Bằng Hạt Cải
/ 231 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật
5 Phút Lời Chúa - Chúa Nhật Tuần XI TN B
/ 224 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật
5 Phút Lời Chúa - Chúa Nhật Tuần X TN B
/ 178 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật
Chúa Nhật Lễ Mình và Máu Thánh Chúa Ki-tô
/ 196 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật
Chúa Nhật Lễ Mình Máu Thánh Chúa
/ 224 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật
Lễ Chúa Ba Ngôi
/ 231 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật
5 Phút Lời Chúa - Chúa Nhật Tuần VII TN - Chúa Ba Ngôi
/ 218 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật