Bài hát: Thập Giá Ngất Cao Tình Yêu
/ 1016 / Âm nhạc
Bài hát: Nữ Vương Vô Nhiễm
/ 930 / Âm nhạc
Hãy Dọn Đường Chúa - Hồng Bính
/ 523 / Âm nhạc
Bài hát: Hòa Vang Bài Ca Hiệp Nhất
/ 824 / Âm nhạc
Bài hát: Con Dâng Lên Mẹ
/ 1774 / Âm nhạc
Bài hát: Kính Chào Mẹ Giang Sơn
/ 1309 / Âm nhạc
Bài hát: Chuỗi Ngọc Ngân Vang
/ 761 / Âm nhạc
Bài hát: Hân Hoan Mừng Mẹ Lên Trời
/ 1522 / Âm nhạc
Bài hát: Thánh Inhaxiô Loyola
/ 821 / Âm nhạc
Khúc Hoài Niệm - Sáng tác: Tịnh Quỳ
/ 655 / Âm nhạc