Bài hát: Thập Giá Ngất Cao Tình Yêu
/ 774 / Âm nhạc
Bài hát: Nữ Vương Vô Nhiễm
/ 775 / Âm nhạc
Hãy Dọn Đường Chúa - Hồng Bính
/ 371 / Âm nhạc
Bài hát: Hòa Vang Bài Ca Hiệp Nhất
/ 647 / Âm nhạc
Bài hát: Con Dâng Lên Mẹ
/ 1481 / Âm nhạc
Bài hát: Kính Chào Mẹ Giang Sơn
/ 1044 / Âm nhạc
Bài hát: Chuỗi Ngọc Ngân Vang
/ 599 / Âm nhạc
Bài hát: Hân Hoan Mừng Mẹ Lên Trời
/ 1322 / Âm nhạc
Bài hát: Thánh Inhaxiô Loyola
/ 635 / Âm nhạc
Khúc Hoài Niệm - Sáng tác: Tịnh Quỳ
/ 454 / Âm nhạc