Mến Yêu Hằng Ngày Thứ 2, 26/04/2021
/ 309 / Tông đồ Lời Chúa
Mến Yêu Hằng Ngày, ngày 05/04/2021
/ 365 / Tông đồ Lời Chúa
Mến Yêu Hằng Ngày – Thứ Sáu Tuần Thánh, 10-04-2020
/ 344 / Tông đồ Lời Chúa
Mến Yêu Hằng Ngày – Thứ Tư Tuần Thánh
/ 508 / Tông đồ Lời Chúa
Mến Yêu Hằng Ngày Thứ Ba Tuần Thánh
/ 337 / Tông đồ Lời Chúa
Mến Yêu Hằng Ngày Thứ 6, ngày 26/03/2021
/ 331 / Tông đồ Lời Chúa
Mến Yêu Hằng Ngày Thứ 4, ngày 24/03/2021
/ 396 / Tông đồ Lời Chúa
Mến Yêu Hằng Ngày – Thứ 3, ngày 23/03/2021
/ 357 / Tông đồ Lời Chúa
Mến Yêu Hằng Ngày - Thứ 7, ngày 20/03/2021
/ 432 / Tông đồ Lời Chúa
Mến Yêu Hằng Ngày Thứ 5, ngày 18/03/2021
/ 317 / Tông đồ Lời Chúa
Mến Yêu Hằng Ngày Thứ 3, ngày 15/03/2021
/ 424 / Tông đồ Lời Chúa
Mến Yêu Hằng Ngày – Thứ 2, ngày 15/03/2021
/ 353 / Tông đồ Lời Chúa
Mến Yêu Hằng Ngày Thứ 7, ngày 13/03/2021
/ 402 / Tông đồ Lời Chúa
Mến Yêu Hằng Ngày Thứ 6, ngày 12/03/2021
/ 382 / Tông đồ Lời Chúa
Mến Yêu Hằng Ngày Thứ 3, 09/03/2021
/ 561 / Tông đồ Lời Chúa
Mến Yêu Hằng Ngày – Thứ 4, ngày 10/06/2021
/ 566 / Tông đồ Lời Chúa
Mến Yêu Hằng Ngày – Thứ 6, ngày 05/03/2021
/ 317 / Tông đồ Lời Chúa
Mến Yêu Hằng Ngày -  Thứ 7, ngày 06/03/2021
/ 443 / Tông đồ Lời Chúa
Mến Yêu Hằng Ngày Thứ 5, ngày 04/03/2021
/ 370 / Tông đồ Lời Chúa
Mến Yêu Hằng Ngày Thứ 4, ngày 03-03-2021
/ 309 / Tông đồ Lời Chúa
Mến Yêu Hằng Ngày Thứ 3, 02/03/2021
/ 358 / Tông đồ Lời Chúa