Cách Phân Chia Các Bài Đọc Trong Thánh Lễ
/ 432 / Tông đồ Lời Chúa
Mến Yêu Hằng Ngày Thứ 2, 26/04/2021
/ 376 / Tông đồ Lời Chúa
Mến Yêu Hằng Ngày, ngày 05/04/2021
/ 443 / Tông đồ Lời Chúa
Mến Yêu Hằng Ngày – Thứ Sáu Tuần Thánh, 10-04-2020
/ 412 / Tông đồ Lời Chúa
Mến Yêu Hằng Ngày – Thứ Tư Tuần Thánh
/ 636 / Tông đồ Lời Chúa
Mến Yêu Hằng Ngày Thứ Ba Tuần Thánh
/ 421 / Tông đồ Lời Chúa
Mến Yêu Hằng Ngày Thứ 6, ngày 26/03/2021
/ 405 / Tông đồ Lời Chúa
Mến Yêu Hằng Ngày Thứ 4, ngày 24/03/2021
/ 463 / Tông đồ Lời Chúa
Mến Yêu Hằng Ngày – Thứ 3, ngày 23/03/2021
/ 433 / Tông đồ Lời Chúa
Mến Yêu Hằng Ngày - Thứ 7, ngày 20/03/2021
/ 501 / Tông đồ Lời Chúa
Mến Yêu Hằng Ngày Thứ 5, ngày 18/03/2021
/ 366 / Tông đồ Lời Chúa
Mến Yêu Hằng Ngày Thứ 3, ngày 15/03/2021
/ 480 / Tông đồ Lời Chúa
Mến Yêu Hằng Ngày – Thứ 2, ngày 15/03/2021
/ 414 / Tông đồ Lời Chúa
Mến Yêu Hằng Ngày Thứ 7, ngày 13/03/2021
/ 458 / Tông đồ Lời Chúa
Mến Yêu Hằng Ngày Thứ 6, ngày 12/03/2021
/ 466 / Tông đồ Lời Chúa
Mến Yêu Hằng Ngày Thứ 3, 09/03/2021
/ 643 / Tông đồ Lời Chúa
Mến Yêu Hằng Ngày – Thứ 4, ngày 10/06/2021
/ 645 / Tông đồ Lời Chúa
Mến Yêu Hằng Ngày – Thứ 6, ngày 05/03/2021
/ 371 / Tông đồ Lời Chúa
Mến Yêu Hằng Ngày -  Thứ 7, ngày 06/03/2021
/ 497 / Tông đồ Lời Chúa
Mến Yêu Hằng Ngày Thứ 5, ngày 04/03/2021
/ 428 / Tông đồ Lời Chúa