Vào Đời 2- Gặp Gỡ 9: Ơn Chúa
/ 118 / Vào Đời
Vào Đời 1- Gặp Gỡ 8: Mùa Chay
/ 113 / Vào Đời
Vào Đời 2 - Gặp Gỡ 8: Tội Lỗi
/ 134 / Vào Đời