5 Phút Lời Chúa - Thứ Ba Tuần V PS
/ 54 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày
5 Phút Lời Chúa - Thứ Hai Tuần V PS
/ 44 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày
5 Phút Lời Chúa - Thứ Bảy Tuần IV PS
/ 63 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày
5 Phút Lời Chúa - Thứ Sáu Tuần IV PS
/ 45 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày
5 Phút Lời Chúa - Thứ Năm Tuần IV PS
/ 42 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày
5 Phút Lời Chúa - Thứ Tư Tuần IV PS
/ 49 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày
Hiệp sống Tin mừng: Chúa nhật 5 Phục sinh năm B
/ 533 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật
5 Phút Lời Chúa - Thứ Ba Tuần IV PS
/ 40 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày
5 Phút Lời Chúa - Chúa Nhật Tuần V PS
/ 69 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật
5 Phút Lời Chúa - Thứ Hai Tuần IV PS
/ 38 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày
5 Phút Lời Chúa - Thứ Bảy Tuần III PS
/ 33 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày
5 Phút Lời Chúa - Thứ Sáu Tuần III PS
/ 34 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày
5 Phút Lời Chúa - Thứ Năm Tuần III PS
/ 51 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày
5 Phút Lời Chúa - Thứ Tư Tuần III PS
/ 59 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày
Hiệp sống Tin mừng: Chúa nhật 4 Phục sinh năm B
/ 289 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật
5 Phút Lời Chúa - Thứ Ba Tuần III PS
/ 55 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày
5 Phút Lời Chúa - Chúa Nhật Tuần IV PS
/ 52 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật
5 Phút Lời Chúa - Thứ Hai Tuần III PS
/ 101 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày
5 Phút Lời Chúa - Thứ Bảy Tuần II PS
/ 53 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày
Mến Yêu Hằng Ngày - Ngày 12.04.2024
/ 44 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày
Mến Yêu Hằng Ngày - Ngày 11.04.2024
/ 45 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày
5 Phút Lời Chúa - Thứ Sáu Tuần II PS
/ 70 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày
5 Phút Lời Chúa - Thứ Năm Tuần II PS
/ 77 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày