5 Phút Lời Chúa - 29.9. Thứ Sáu Tuần XXV TN
/ 47 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày
5 Phút Lời Chúa - Thứ Năm Tuần XXV TN
/ 48 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày
5 Phút Lời Chúa - Thứ Tư Tuần XXV TN
/ 60 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày
27.9. Thánh Vinh Sơn Phaolô - Huấn Lệnh Truyền Giáo
/ 28 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày
Mến Yêu Hằng Ngày - Ngày 27.09.2023
/ 8 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày
Thứ Hai Tuần 25 TN - Ngọn Đèn Đức Tin
/ 45 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày
Hiệp sống Tin mừng: Chúa nhật 26 Thường niên năm A
/ 13 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật
Chúa Nhật XXVI TN A – Chuỗi Kinh Hiệp Thông
/ 59 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật
Mến Yêu Hằng Ngày - Ngày 26.09.2023
/ 33 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày
5 Phút Lời Chúa - Thứ Ba Tuần XXV TN
/ 71 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày
Mến Yêu Hằng Ngày - Ngày 25.09.2023
/ 33 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày
Mến Yêu Hằng Ngày - Ngày 22.09.2023
/ 43 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày
Thứ Bảy Tuần XXIV TN - Mảnh Đất Tâm Hồn
/ 44 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày
Mến Yêu Hằng Ngày - Ngày 23.09.2023
/ 40 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày
5 Phút Lời Chúa - Thứ Bảy Tuần XXIV TN
/ 49 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày
5 Phút Lời Chúa - Thứ Hai Tuần XXV TN
/ 48 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày
5 Phút Lời Chúa - Thứ Sáu Tuần XXIV TN
/ 62 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày
Mến Yêu Hằng Ngày - Ngày 21.09.2023
/ 27 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày
5 Phút Lời Chúa - Thứ Năm Tuần XXIV TN
/ 63 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày
5 Phút Lời Chúa - Thứ Tư Tuần XXIV TN
/ 59 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày
Mến Yêu Hằng Ngày - Ngày 19.09.2023
/ 35 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày
Chúa Nhật XXV TN A - Công Bằng
/ 180 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật