Kỷ niệm 50 năm thành lập cộng đoàn Thanh Tuyển Viện Dòng Nữ Vương Hòa Bình
/ 889 / Thanh Tuyển