Kỷ niệm 50 năm thành lập cộng đoàn Thanh Tuyển Viện Dòng Nữ Vương Hòa Bình
/ 758 / Thanh Tuyển