Thêm Sức 2 - Gặp Gỡ 21: Ơn Chúa
/ 76 / Thêm Sức
Thêm Sức 3 - Gặp Gỡ 18: Ôn Tập
/ 82 / Thêm Sức
Thêm Sức 2 - Gặp Gỡ 15: Ôn Tập
/ 214 / Thêm Sức
Thêm Sức 2 - Gặp Gỡ 14: Tứ Chung
/ 118 / Thêm Sức