Thêm Sức 3 - Gặp Gỡ 32: Ôn Tập
/ 203 / Thêm Sức
Thêm Sức 2 - Gặp Gỡ 31: Ôn Tập
/ 197 / Thêm Sức
Thêm Sức 3 - Gặp Gỡ 27: Thánh Lễ
/ 237 / Thêm Sức
Thêm Sức 2 - Gặp Gỡ 22: Tội Lỗi
/ 206 / Thêm Sức
Thêm Sức 2 - Gặp Gỡ 21: Ơn Chúa
/ 268 / Thêm Sức