5 Phút Lời Chúa - Tháng 12/ 2022
/ 95 / Đến với anh em Sắc Tộc

5 Phút Lời Chúa - Tháng 12/ 2022

5 Phút Lời Chúa tháng 12.2022 01/12/22 THỨ NĂM ĐẦU THÁNG TUẦN 1 MV Mt 7,21.24-27 XÂY NHÀ TỪ NỀN MÓNG   “Ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì ví được như người khôn xây nhà trên đá.” (Mt 7,24) Suy niệm:

5 Phút Lời Chúa - Tháng 11/ 2022
/ 131 / Đến với anh em Sắc Tộc

5 Phút Lời Chúa - Tháng 11/ 2022

5 Phút Lời Chúa - Tháng 11/ 2022 01/11/22 THỨ BA TUẦN 31 TN Các Thánh Nam Nữ Mt 5,1-12a KHÁT KHAO NÊN THÁNH   “Phúc thay ai khát khao nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thoả lòng.” (Mt 5,6)   Suy niệm: