5 Phút Lời Chúa - Tháng 01/ 2022
/ 82 / Loan Tin Mừng

5 Phút Lời Chúa - Tháng 01/ 2022

THÁNG 1 -2022 01/01/22 THỨ BẢY ĐẦU THÁNG CUỐI TUẦN BÁT NHẬT GS Đức Ma-ri-a, Mẹ Thiên Chúa Cầu cho hoà bình thế giới Lc 2,16-21 HỒN NHIÊN LOAN BÁO TIN MỪNG   Đến nơi, họ gặp bà Ma-ri-a, ông Giu-se, cùng với Hài Nhi đặt