Chầu thứ năm Tuần Thánh 28. 03. 2024
/ 71 / Chầu Thánh Thể
Dẫn Lễ Chúa Nhật Phục Sinh
/ 311 / Dẫn lễ dịp đặc biệt
Lời Nguyện Tín Hữu Lễ Mùng Hai Tết
/ 227 / Phụng Vụ
Lời Nguyện Tín Hữu Lễ Mùng Ba Tết
/ 272 / Phụng Vụ