Những điều cần biết về Tiền Tập Viện
/ 857 / Tiền Tập

Những điều cần biết về Tiền Tập Viện

Xác tín mình được Chúa kêu gọi và muốn đáp lại lời mời gọi của Chúa. Biểu lộ được động lực thúc đẩy việc dâng mình cho Chúa một cách trưởng thành.