Quý Chức HĐGX và BHG: Họp Mặt Tất Niên
/ 619 / Tin Giáo phận