Ban Giáo Dục Công Giáo mừng Bổn mạng
/ 523 / Tin Giáo phận
Bổ Nhiệm Giám Mục Chính Tòa Giáo Phận Ban Mê Thuột
/ 1763 / Tin Giáo Hội Việt Nam
Điện văn của Phủ Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh
/ 596 / Tin Giáo Hội Việt Nam
Giáo Phận Hong Kong có bốn tân phó tế vĩnh viễn
/ 669 / Tin Giáo Hội hoàn vũ