Nguyễn Do với Tây Nguyên
/ 159 / Loan Tin Mừng

Nguyễn Do với Tây Nguyên Hot

Gm. Aloisiô Nguyễn Hùng Vị Tải về tại đây! Nguồn: giaophankontum.com

Bài ca ý lực Chúa nhật 6 Thường Niên - năm A - Song ngữ/ Tiếng Êđê
/ 72 / Loan Tin Mừng
Bài ca ý lực Chúa nhật 5 Thường Niên - năm A - Song ngữ/ Tiếng Êđê
/ 58 / Loan Tin Mừng