5 Phút Lời Chúa - Tháng 07/2022
/ 55 / Loan Tin Mừng

5 Phút Lời Chúa - Tháng 07/2022

01/07/22 THỨ SÁU ĐẦU THÁNG TUẦN 13 TN Mt 9,9-13 THƯƠNG XÓT LÀ CHỮA LÀNH   “Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi.” (Mt 9,13) Suy niệm: Vì cứng nhắc trong quan niệm tuân giữ lề luật, người Do

5 Phút Lời Chúa - Tháng 06/2022
/ 130 / Loan Tin Mừng

5 Phút Lời Chúa - Tháng 06/2022

01/06/22 THỨ TƯ ĐẦU THÁNG TUẦN 7 PS Th. Giút-ti-nô, tử đạo Ga 17,11b-19 LÀM CHỨNG CHO SỰ THẬT   “Xin Cha lấy sự thật mà thánh hiến họ. Lời Cha là sự thật.” (Ga 17,17)   Suy niệm: Truyện thánh Pa-côm kể rằng, khi