Xưng Tội Rước Lễ II - Bài 20: Chúa Giêsu mời ta đón rước Ngài
/ 14 / RL lần đầu

Xưng Tội Rước Lễ II - Bài 20: Chúa Giêsu mời ta đón rước Ngài Hot

Download file trình chiếu: Giáo Lý Xưng Tội 2 - Bài 20

Xưng Tội Rước Lễ I - Bài 19: Chúa Giêsu chết trên thập giá
/ 123 / RL lần đầu

Xưng Tội Rước Lễ I - Bài 19: Chúa Giêsu chết trên thập giá Hot

Download file trình chiếu: Giáo Lý Xưng Tội 1 - Bài 19

Xưng Tội Rước Lễ II - Bài 19: Chúng ta cùng dâng lễ với Đức Kitô
/ 138 / RL lần đầu

Xưng Tội Rước Lễ II - Bài 19: Chúng ta cùng dâng lễ với Đức Kitô Hot

Download file trình chiếu: Giáo Lý Xưng Tội 2 - Bài 19 

Xưng Tội Rước Lễ I - Bài 18: Chúa Giêsu trong bữa tiệc ly
/ 159 / RL lần đầu

Xưng Tội Rước Lễ I - Bài 18: Chúa Giêsu trong bữa tiệc ly Hot

Download file trình chiếu: Giáo Lý Xưng Tội 1 - Bài 18

Xưng Tội Rước Lễ II - Bài 18: Chúa Giêsu là bánh hằng sống nuôi linh hồn chúng ta
/ 149 / RL lần đầu
Xưng Tội Rước Lễ I - Bài 17: Chúng ta cầu nguyện mỗi ngày
/ 177 / RL lần đầu

Xưng Tội Rước Lễ I - Bài 17: Chúng ta cầu nguyện mỗi ngày Hot

Download file trình chiếu: Giáo Lý Xưng Tội 1 - Bài 17

Xưng Tội Rước Lễ II - Bài 17: Bí tích Rửa tội
/ 182 / RL lần đầu

Xưng Tội Rước Lễ II - Bài 17: Bí tích Rửa tội Hot

Download file trình chiếu: Giáo Lý Xưng Tội 2 - Bài 17

Xưng Tội Rước Lễ I - Bài 16: Chúa Giêsu dạy chúng ta cầu nguyện
/ 172 / RL lần đầu

Xưng Tội Rước Lễ I - Bài 16: Chúa Giêsu dạy chúng ta cầu nguyện Hot

Download file trình chiếu: Giáo Lý Xưng Tội 1 - Bài 16

Xưng Tội Rước Lễ II - Bài 16: Bí tích, nơi gặp gỡ Thiên Chúa
/ 190 / RL lần đầu

Xưng Tội Rước Lễ II - Bài 16: Bí tích, nơi gặp gỡ Thiên Chúa Hot

Download file trình chiếu: Giáo Lý Xưng Tội 2 - Bài 16  

Xưng Tội Rước Lễ I - Bài 15: Chúa Giêsu cầu nguyện
/ 157 / RL lần đầu

Xưng Tội Rước Lễ I - Bài 15: Chúa Giêsu cầu nguyện Hot

Download file trình chiếu: Giáo Lý Xưng Tội 1 - Bài 15

Xưng Tội Rước Lễ II - Bài 15: Sống ngày Chúa Nhật
/ 154 / RL lần đầu

Xưng Tội Rước Lễ II - Bài 15: Sống ngày Chúa Nhật Hot

Download file trình chiếu: Giáo Lý Xưng Tội 2 - Bài 15

Xưng Tội Rước Lễ II - Bài 14: Ôn tập
/ 198 / RL lần đầu

Xưng Tội Rước Lễ II - Bài 14: Ôn tập Hot

Download file trình chiếu: Giáo Lý Xưng Tội 2 - Bài 14

Xưng Tội Rước Lễ I - Bài 14: Chúa chọn các tông đồ
/ 171 / RL lần đầu

Xưng Tội Rước Lễ I - Bài 14: Chúa chọn các tông đồ Hot

Download file trình chiếu: Giáo Lý Xưng Tội 1 - Bài 14  

Xưng Tội Rước Lễ I - Bài 13: Chúa Giêsu quyền phép
/ 152 / RL lần đầu

Xưng Tội Rước Lễ I - Bài 13: Chúa Giêsu quyền phép Hot

Download file trình chiếu: Giáo Lý Xưng Tội 1 - Bài 13

Xưng Tội Rước Lễ II - Bài 13: Năm điều răn Hội Thánh
/ 213 / RL lần đầu

Xưng Tội Rước Lễ II - Bài 13: Năm điều răn Hội Thánh Hot

Download file trình chiếu: Giáo Lý Xưng Tội 2 - Bài 13

Xưng Tội Rước Lễ I - Bài 12: Chúa Giêsu đi rao giảng Tin Mừng
/ 214 / RL lần đầu

Xưng Tội Rước Lễ I - Bài 12: Chúa Giêsu đi rao giảng Tin Mừng Hot

Download file trình chiếu: Giáo Lý Xưng Tội 1 - Bài 12

Xưng Tội Rước Lễ II - Bài 12: Yêu người như chính mình
/ 187 / RL lần đầu

Xưng Tội Rước Lễ II - Bài 12: Yêu người như chính mình Hot

Download file trình chiếu: Giáo Lý Xưng Tội 2 - Bài 12

Xưng Tội Rước Lễ I - Bài 11: Chúa Giêsu trong gia đình Nazareth
/ 225 / RL lần đầu

Xưng Tội Rước Lễ I - Bài 11: Chúa Giêsu trong gia đình Nazareth Hot

Download file trình chiếu: Giáo Lý Xưng Tội 1 - Bài 11

Xưng Tội Rước Lễ II - Bài 11: Kính mến Thiên Chúa trên hết mọi sự
/ 201 / RL lần đầu

Xưng Tội Rước Lễ II - Bài 11: Kính mến Thiên Chúa trên hết mọi sự Hot

Download file trình chiếu: Giáo Lý Xưng Tội 2 - Bài 11

Xưng Tội Rước Lễ I - Bài 10: Chúa Giêsu Giáng Sinh
/ 179 / RL lần đầu

Xưng Tội Rước Lễ I - Bài 10: Chúa Giêsu Giáng Sinh Hot

  Download file trình chiếu: Giáo Lý Xưng Tội 1 - Bài 10

Xưng Tội Rước Lễ II - Bài 10: Sống Theo Luật Chúa Dạy
/ 220 / RL lần đầu

Xưng Tội Rước Lễ II - Bài 10: Sống Theo Luật Chúa Dạy Hot

Download file trình chiếu: Giáo Lý Xưng Tội 2 - Bài 10

Xưng Tội Rước Lễ I - Bài 9: Ôn Tập
/ 451 / RL lần đầu

Xưng Tội Rước Lễ I - Bài 9: Ôn Tập Hot

  Download file trình chiếu: Giáo Lý Xưng Tội 1 - Bài 9

Xưng Tội Rước Lễ II - Bài 9: Tội Trọng Và Tội Nhẹ
/ 391 / RL lần đầu

Xưng Tội Rước Lễ II - Bài 9: Tội Trọng Và Tội Nhẹ Hot

  Download file trình chiếu: Giáo Lý Xưng Tội 9 - Bài 9