Kinh Thánh 1 - Gặp Gỡ 20: Ôn Tập
/ 121 / Kinh Thánh (GL)
Kinh Thánh 1 - Gặp Gỡ 17: Các Ngôn Sứ
/ 102 / Kinh Thánh (GL)
Thêm Sức 3 - Gặp Gỡ 32: Ôn Tập
/ 124 / Thêm Sức