Chân Thành Sám Hối - Video
/ 698 / Thánh ca
Người Trinh Nữ Sion - St. Hồng Bính
/ 527 / Thánh ca
Mừng Vui Lên - Nhạc. Hồng Bính
/ 488 / Thánh ca
Đừng yêu tu sĩ
/ 946 / Thánh ca
Video thánh ca NVHB: Con mãi cần Chúa
/ 859 / Thánh ca
Karaoke Lặng - Sáng tác Trần Tuấn
/ 759 / Thánh ca
Từ vực sâu
/ 869 / Thánh ca
Con đi tìm Ngài
/ 1241 / Thánh ca
Tình Mẹ nhân thế
/ 1134 / Thánh ca
Con hướng về Chúa
/ 816 / Thánh ca
Gia nghiệp đời con
/ 830 / Thánh ca
Con xin phó thác
/ 811 / Thánh ca
Bài hát: Từ vực sâu - Đăng Thiên
/ 808 / Thánh ca
Bài hát: Con vững tin
/ 846 / Thánh ca