Chân Thành Sám Hối - Video
/ 586 / Thánh ca
Người Trinh Nữ Sion - St. Hồng Bính
/ 402 / Thánh ca
Mừng Vui Lên - Nhạc. Hồng Bính
/ 352 / Thánh ca
Đừng yêu tu sĩ
/ 754 / Thánh ca
Video thánh ca NVHB: Con mãi cần Chúa
/ 757 / Thánh ca
Karaoke Lặng - Sáng tác Trần Tuấn
/ 672 / Thánh ca
Từ vực sâu
/ 790 / Thánh ca
Con đi tìm Ngài
/ 1146 / Thánh ca
Tình Mẹ nhân thế
/ 1004 / Thánh ca
Con hướng về Chúa
/ 730 / Thánh ca
Gia nghiệp đời con
/ 737 / Thánh ca
Con xin phó thác
/ 725 / Thánh ca
Bài hát: Từ vực sâu - Đăng Thiên
/ 716 / Thánh ca
Bài hát: Con vững tin
/ 760 / Thánh ca