Mến Yêu Hằng Ngày - Ngày 28.10.2021

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 5, 28-10-2021 (Lc 6,12-19)   Trong những ngày ấy, Đức Giê-su đi ra núi cầu nguyện, và Người đã thức suốt đêm cầu nguyện ...

Hội chứng tu xuất

Tu xuất tự nó không phải là một bậc sống, nhưng là một thành phần quan trọng trong nhịp sống Giáo hội. Có lẽ, cuộc đời chúng ta không ai hiểu hết ...