Mến Yêu Hàng Ngày - Ngày 28.09.2022

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 4, 28-09-2022 (Lc 9, 57-62) Đang khi Thầy trò đi đường thì có kẻ thưa Người rằng: "Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi ...

Thánh Lễ Về Đức Mẹ II-46

THÁNH LỄ VỀ ĐỨC MẸ II-46        ĐỨC MARIA VÀ BIẾN CỐ TRUYỀN TIN Bài đọc I: Sách Tiên Tri I-sai-a (Is 7:10-14; 1:10c) ...