Mến Yêu Hằng Ngày - Ngày 23.03.2023

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 5, ngày 23-03-2023 (Ga 5, 31-47) "Nếu tôi làm chứng về chính mình, thì lời chứng của tôi không thật. Có Đấng khác làm chứng ...

“FIAT” Là Gì Hở Mẹ ?

Gần đây Tôi có dịp đọc một quyển sách có tựa đề « Linh thao là gì hở mẹ » của hai tác giả Bartolomeo Nguyễn Anh Huy SJ. và Giuse Lê Đắc Thắng SJ. ...