Câu Hỏi Thưa Giáo Lý Dự Tòng
/ 75 / Dự Tòng

Câu Hỏi Thưa Giáo Lý Dự Tòng

CÂU HỎI THƯA GIÁO LÝ DỰ TÒNG  Theo Sách Giáo Lý Dự Tòng Gp. Xuân Lộc - Giuse Nguyễn Thái Hùng soạn Phần Mở Đầu 01. Hỏi: Thiên Chúa là Đấng nào? -Thưa: Thiên Chúa là Đấng dựng nên trời đất muôn vật, Đấng ban hạnh phúc cho muôn loài, Đấng

Tầm quan trọng của giáo lý dự tòng
/ 1439 / Dự Tòng

Tầm quan trọng của giáo lý dự tòng

Giáo Lý là “Trường Dạy Đức Tin” và dạy Giáo Lý là một phần của tiến trình Phúc Âm hóa của Hội Thánh. Phúc Âm hóa là đem Tin Mừng đến cho anh chị em của chúng ta, ở mọi nơi, mọi lúc, để Tin Mừng có thể bén rễ trong lòng họ và làm cho nền văn hóa