Ý Cầu Nguyện Tháng 11.2021


Tháng 11. 2021 


 
Ý truyền giáo – Cầu cho những người đang bị trầm cảm:
Xin cho những người đang bị trầm cảm hoặc kiệt sức có thể tìm được sự nâng đỡ và ánh sáng, giúp họ mở lòng hướng đến sự sống.

Intention for evangelization - People Who Suffer from Depression
We pray that people who suffer from depression or burn-out will find support and a light that opens them up to life.