Ý cầu nguyện tháng 10/2021


Tháng 10. 2021 


 
Ý truyền giáo – Cầu cho các nhà truyền giáo 
Xin cho những ai đã lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy, hiểu rằng họ có trách nhiệm rao giảng Tin Mừng, luôn sẵn sàng thi hành sứ vụ bằng một đời sống chứng tá thấm đẫm Tin Mừng. 

Intention for evangelization - Missionary disciples.
 We pray that every baptized person may be engaged in evangelization, available to the mission, by being witnesses of a life that has the flavour of the Gospel