Ý Cầu Nguyện Tháng 01-2021 Của Đức Giáo Hoàng


THE POPE’S INTENTION FOR JANUARY 2021
Human fraternity
May the Lord give us the grace to live in full fellowship with our brothers and sisters of other religions, praying for one another, open to all.

Tình Huynh Đệ Nhân Loại 
Xin Chúa ban cho chúng ta được sống trọn vẹn tình huynh đệ với anh chị em thuộc các tôn giáo khác, cầu nguyện cho nhau và khoan dung với hết mọi người.