Ý Cầu Nguyện Của Đức Giáo Hoàng - Tháng 12


Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG - THÁNG 12
* Cầu cho người khuyết tật
Chúng ta hãy cầu nguyện cho những người khuyết tật được xã hội quan tâm cách đặc
biệt, và được các tổ chức giáo dục cung cấp những chương trình hoà nhập nhằm tăng
cường sự tham gia tích cực của họ.
* For persons with disabilities
We pray that people living with disabilities may be at the centre of attention in
society, and that institutions may offer