Ý Cầu Nguyện Của Đức giáo Hoàng - Tháng 04.2021
THE POPE’S INTENTION FOR APRIL 2021
Fundamental Rights
We pray for those who risk their lives while fighting for fundamental rights under dictatorships, authoritarian regimes and even in democracies in crisis.
Các quyền căn bản của con người.
Chúng ta hãy cầu nguyện cho những ai đang xả thân đấu tranh cho các quyền căn bản của con người trong các chế độ độc tài, và thậm chí trong các quốc gia dân chủ đang rơi vào tình trạng khủng hoảng.