Ý Cầu Nguyện của ĐGH Tháng 8 – Cầu cho Ngày Giới Trẻ Thế Giới


Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG THÁNG TÁM - 2023
Ý truyền giáo – Cầu cho Ngày Giới Trẻ Thế Giới

Chúng ta hãy cầu nguyện để Ngày Giới Trẻ Thế Giới ở Lisbon sẽ giúp người trẻ sống và
làm chứng cho Tin Mừng trong cuộc sống của họ.

THE POPE’S INTENTION PRAYER FOR APRIL 2023
Intention for evangelization - For World Youth Day

We pray the World Youth Day in Lisbon will help young people to live and witness the
Gospel in their own lives