Bài ca ý lực Chúa nhật Chúa Ba Ngôi - năm A - Song ngữ l Tiếng Êđê và Tiếng Việt