Thơ: Xin Thánh Thần Ngự Đến - Suối Ngàn


XIN THÁNH THẦN NGỰ ĐẾN

Xin Thánh Thần Thiên Chúa 
Ngự đến từ trời cao
Ơn Thánh Linh tuôn trào
Cho muôn dân muôn nước.

Ơn khôn ngoan dẫn bước
Hiệp nhất một tình yêu
Luôn can đảm sớm chiều
Rao truyền cho chân lý.

Ơn sáng soi thần trí
Luôn hiểu biết nhận ra
Tình thương từ nơi Cha
Như suối nguồn trong mát.

Ơn lo liệu soi sáng
Lữ thứ đầy gian nan
Khi đau khổ ngập tràn
Là bản thân tìm gặp.

Ơn sức mạnh bù đắp
Mỗi ngày luôn xin vâng
Lòng tín thác phó dâng
Lên Ba Ngôi Thiên Chúa.

Xin đổ tràn ánh lửa
Ơn thông minh Ngài ơi
Dù bão gió biển khơi
Cậy trông Ngài thương đến.

Tình thương vô bờ bến
Ơn đạo đức khiêm nhường
Cho con bước trên đường
Của tình yêu chân thật.

Ơn kính sợ cao ngất
Hết một lòng tin yêu
Khi bình minh, nắng chiều
An vui trong tình Chúa. 

Xin đổ tràn ánh lửa
Xua u tối mọi miền
Vang lời ca tiếp liên
Thánh Thần xin ngự đến!

Suối Ngàn