Thơ: Thuốc Đắng Dã Tật - Tác giả: Suối NgànCon mang một căn bệnh
Bệnh nan y ở đời
Đang chạy chữa khắp nơi
Tìm thuốc thang cứu chữa.

Cứu bệnh như chữa lửa
Phải hoá trị cấp thời
Muốn sức khoẻ tuyệt vời
Dọn tế bào có hại.

Bác sĩ bảo đừng ngại 
Chớ lo lắng lo âu
Như ruộng đã cày sâu
Chờ lúa lên xanh tốt.

Bệnh giống như sâu mọt
Gây thiệt hại xác hồn
Bệnh như lớp sóng dồn
Bệnh linh hồn cũng khó.

Như ruộng hoang mặc bỏ
Muôn cỏ rác lạc loài
Xin dọn sạch trong ngoài
Luôn thành tâm sám hối.

Để nên sạch nên mới
Xin với Thầy Giê su
Xua tan đám mây mù
Chữa lành con Ngài nhé!

Suối Ngàn (Chợ Rẫy, 28/7/2023)