Văn kiện: KINH TẾ ĐỂ PHỤC VỤ CHO ĐẶC SỦNG VÀ SỨ MỆNH - Đinh Hướng