Thánh Lễ Tuyên Khấn Lần Đầu Ngày 30/05/2024 - Dòng Nữ Vương Hòa Bình