Chương Trình Tuần Thánh Trực Tuyến - Gp. Ban Mê Thuột


Chương Trình Tuần Thánh
Trực Tuyến

 
 

I.Thứ Năm Tuần Thánh (14/04/2022)
        19h 00 : - Thánh Lễ Tiệc Ly
                        - Chầu

II.Thứ Sáu Tuần Thánh (15/04/2022)
        15h 00 : Tượng Niệm Cuộc Thương Khó
        19h 00 : Đi Đàng Thánh Giá Trọng Thể

III.Thứ Bảy Tuần Thánh (16/04/2022)
        19h 00 : Thánh Lễ Vọng Phục Sinh

IV.Chúa Nhật Phục Sinh (17/04/2022)
        05h 00 : Thánh Lễ Mừng Chúa Phục Sinh