Cáo Phó: Linh mục Antôn Trương Trọng Tài


“Ta là sự sống lại và là sự sống Ai tin Ta sẽ được sống đời đời” 
(Ga 11: 25) 
CÁO PHÓ
 
   

Trong niềm tin vào Đức Kitô tử nạn và phục sinh, 
Tòa Giám Mục Ban Mê Thuột, Cùng gia đình huyết tộc và linh tông 

XIN KÍNH BÁO 
Linh mục Antôn Trương Trọng Tài 
Hưu dưỡng tại Tòa Giám mục Giáo Phận Ban Mê Thuột 
 
Đã an nghỉ trong Chúa 
Lúc 01 giờ 10 phút Chúa Nhật, ngày 11 tháng 09 năm 2022 
Tại Toà Giám mục Ban Mê Thuột 
Hưởng thọ 90 tuổi, với 57 năm Linh mục 
Nghi thức tẩn liệm: 22 giờ 00 Chúa Nhật, ngày 11 / 09 / 2022 
Tại Tòa Giám mục Ban Mê Thuột 

 
Thánh lễ an táng: 05g00 sáng Thứ Hai, ngày 12 / 09 / 2022 
Tại Tòa Giám mục Ban Mê Thuột 
Do Cha Tổng Đại Diện chủ sự,  
sau đó sẽ di quan về Giáo họ Thanh Lâm, Giáo xứ Vinh An. 
Trong ngày Thứ Hai, quý Cha và mọi người có thể đến kính viếng và dâng Lễ cầu nguyện cho Cha Cố Antôn tại Giáo họ Thanh Lâm

Thánh Lễ cuối cùng tiễn đưa Cha Cố Antôn  
sẽ diễn ra vào lúc 4 giờ 45 sáng Thứ Ba ngày 13 / 09 / 2022 tại Giáo xứ Vinh An 
 Cha Cố Antôn sẽ được an táng tại Nghĩa trang Giáo xứ Vinh An – Gp. Ban Mê Thuột.
* Cha cố Antôn:  
- Sinh ngày 01 tháng 09 năm 1933 
- Tại: huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An 
- Từ năm 1944 đến năm 1955: Học Tiểu Chủng Viện Xã Đoài 
- Từ năm 1955 đến năm 1958: Làm Thầy giảng giúp Giáo xứ Vĩnh phú, Giáo phận Phan thiết 
- Từ năm 1958 đến năm 1965: Học Đại Chủng viện Xuân Bích 
- Thụ Phong Linh Mục ngày 29 / 04 / 1965 tại Sài Gòn 
 
Đã phục vụ:  
Từ 1965 - 1966:  Phó xứ Phương Nghĩa thuộc Giáo Phận Kontum 
Từ 1966 - 1967:  Phó xứ Vinh Đức (Hà Lan A), Giáo phận Ban Mê Thuột  
Từ 1967 - 1968:  Quản xứ Quảng Nhiêu, Giáo phận Ban Mê Thuột   
Từ 1968 - 1973:  Tuyên Úy tiểu khu Đăk Lăk 
Từ 1973 - 1975:  Quản xứ Vinh Đức (Hà Lan A) 
Từ 1976 - 1988:  Đi tù:
- Trại Meval Dak lak 
- Trại Tân kỳ, Nghệ an 
- Trại Bắc thái, Thái nguyên 
- Trại Thanh cẩm, Thanh hóa Từ 1988 - 1991:  Ở tại Tòa Giám mục Ban Mê Thuột 
Từ 1991 - 1997:  Quản xứ Duy Hòa, Giáo phận Ban Mê Thuột 
Từ 1997 - 2011:  Quản xứ Phúc Lộc, Giáo phận Ban Mê Thuột 
Từ 2011 - 2022:  Hưu dưỡng tại Tòa Giám mục Ban Mê Thuột 
 
* Xin miễn vòng hoa, phướn 
* Xin mỗi Cha thuộc Giáo phận Ban Mê Thuột dâng 3 (ba) Lễ cầu nguyện cho Cha cố Antôn 
 
CHƯƠNG TRÌNH KÍNH VIẾNG VÀ CẦU NGUYỆN CHO CHA CỐ ANTÔN 
 
Chúa Nhật, ngày 11/09/2022  
Sẽ có các giờ cầu nguyện, dâng Lễ vào lúc:  
- 10 giờ 00: Gx. Phúc Lộc 
- 14 giờ 00: Gx. Duy Hòa 
- 15 giờ 15: Gx. Phúc Bình
- 16 giờ 30:  
Anh em linh tông, huyết tộc 
- 18 giờ 00: Gx. Quảng Nhiêu 
- 19 giờ 30: Dòng Nữ Vương Hòa Bình
- 20 giờ 00: 
- 21 giờ 15: Anh em linh tông
 
Xin hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Cha cố Antôn được sớm về hưởng Tôn Nhan Chúa. 
 
VĂN PHÒNG TÒA GIÁM MỤC BAN MÊ THUỘT