Cách Phân Chia Các Bài Đọc Trong Thánh Lễ

Bài 20: Nên thánh

Nãy mầm yêu thương
  Audio
  Nối kết
  • [Systems] Aside Nối kết
  • [Systems] Aside Nối kết
  • [Systems] Aside Nối kết
  • [Systems] Aside Nối kết