Ý Cầu Nguyện Tháng 9.2022


Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG THÁNG 09.2022

Ý truyền giáo - Cầu cho huỷ bỏ án tử hình
 Xin cho án tử hình, vốn xúc phạm nghiêm trọng đến phẩm giá con người, bị huỷ bỏ trong hiến pháp của các quốc gia trên toàn thế giới.


THE POPE’S INTENTION FOR SEPTEMBER  2022

Intention for evangelizationFor the abolition of the death penalty 
We pray that the death penalty, which attacks the dignity of the human person, may be legally abolished in every country.

 
TPV 9 2022
SEPTEMBER: For the abolition of the death penalty
Francis

THÁNG CHÍN: Cầu cho việc bãi bỏ án tử hình
ĐTC Phanxicô

Each day, there is a growing “NO” to the death penalty around the world. For the Church, this is a sign of hope.
Càng ngày càng/ có sự gia tăng/ việc nói “KHÔNG”/ với án tử hình/ trên toàn thế giới./ Đối với Giáo Hội,/ đây là một dấu chỉ hy vọng./

From a juridical point of view, it isn’t necessary.
Từ lối nhìn pháp lý,/ án tử hình/ là điều không cần thiết./

Society can suppress crime efficaciously without definitively depriving the offenders of the possibility of redeeming themselves.
Xã hội có thể/ trấn áp tội phạm/ cách hữu hiệu/ mà không làm mất đi hoàn toàn/ khả năng đền tội của phạm nhân/.

Always, in every legal sentence, there must be a window of hope. 
Trong mọi bản án hình sự,/ luôn có một cửa sổ/ cho niềm hy vọng./

Capital punishment offers no justice to victims, but rather foments revenge. 
Án tử hình/ không đem lại công lý/ cho các nạn nhân,/ mà kích động thêm/ sự trả thù./  

And it prevents any possibility of correcting a possible miscarriage of justice.
Và nó ngăn mọi cơ hội/ sửa chữa lỗi lầm/ do oan sai./

From another perspective, the death penalty is morally inadmissible, because it destroys the most important gift we have received: life. Let us not forget that, up to the very last moment, a person can convert and can change.
Từ góc độ đạo đức,/ án tử hình/ là điều không thể chấp nhận được/, bởi vì nó phá hủy/ món quà cao quý nhất/ mà chúng ta được đón nhận:/ sự sống./ Chúng ta đừng quên rằng,/ cho tới giây phút cuối,/ một người có thể hoán cải,/ và có thể thay đổi./

And in the light of the Gospel, the death penalty is unacceptable. The commandment, “Thou shalt not kill,” refers to both the innocent and the guilty.
Dưới ánh sáng Tin Mừng,/ án tử hình/ là điều không thể chấp nhận được./ Điều răn “ngươi chớ giết người,”/ ám chỉ đến cả người vô tội/ và người tội lỗi./

I therefore call on all people of good will to mobilize to achieve the abolition of the death penalty throughout the entire world.
Do vậy,/ tôi mời gọi tất cả những ai/ có lòng thiện chí/ hãy vận động/ để loại bỏ án tử hình/ trên toàn thế giới./  

Let us pray that the death penalty, which attacks the dignity of the human person, may be legally abolished in every country.
Chúng ta hãy cầu nguyện/ để án tử hình,/ vốn là điều tấn công/ vào phẩm giá con người,/ có thể được luật pháp bãi bỏ/ ở mọi quốc gia./