Ý Cầu Nguyện Tháng 12-2020 Của Đức Giáo Hoàng


Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 12-2020 CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG
POPE’S PRAYER INTENTIONS FOR DECEMBER 2020

 
Ý Truyền Giáo:  Cầu cho đời sống cầu nguyện 
Chúng ta cầu xin cho mối tương quan cá vị của chúng ta với Chúa Giê-su Ki-tô được nuôi dưỡng bởi Lời Chúa và đời sống cầu nguyện. 

Prayer intention for evangelisation - For a life of prayer
We pray that our personal relationship with Jesus Christ be nourished by the Word of God and a life of prayer.