Ý Cầu Nguyện Tháng 11.2022


Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG THÁNG 11.2022


 
Ý truyền giáo -  Cầu cho những trẻ em chịu đau khổ.
Chúng ta hãy cầu nguyện cho những trẻ em đang chịu đau khổ, nhất là những em vô gia cư, mồ côi và là nạn nhân chiến tranh; xin cho các em chắc chắn được hưởng một nền giáo dục và có cơ hội sống trong tình yêu gia đình.THE POPE’S INTENTION FOR NOVEMBER 2022

Intention for evangelization –  For children who suffer
We pray for children who are suffering, especially those who are homeless, orphans, and victims of war; may they be guaranteed access to education and the opportunity to experience family affection.