​Ý cầu nguyện Tháng 04.2022


​Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha Tháng 04.2022
Ý truyền giáo - Cầu nguyện cho nhân viên y tế:
Xin cho các nhân viên y tế đang xả thân chăm lo sức khoẻ cho các bệnh nhân và những người cao tuổi, đặc biệt trong những nước nghèo khổ nhất, được các chính phủ và các cộng đồng địa phương nâng đỡ.


THE POPE’S INTENTION FOR APRIL  2022Intention for evangelization – For health care workers

We pray for health care workers who serve the sick and the elderly, especially in the poorest countries; may they be adequately supported by governments and local communities.