Ý Cầu Nguyện Tháng 02.2022


Ý Cầu Nguyện Tháng 02.2022
 

THE POPE’S INTENTION FOR FEBRUARY 2022

Intention for evangelization - For religious sisters and consecrated women

We pray for religious sisters and consecrated women; thanking them for their mission and their courage; may they continue to find new responses to the challenges of our times.

Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG THÁNG 02.2022

Ý truyền giáo - Cầu cho các nữ tu và những phụ nữ sống đời thánh hiến:

Chúng ta cám ơn các nữ tu và những người phụ nữ sống đời thánh hiến, vì sứ vụ và lòng can đảm của họ, đồng thời cầu cho họ tiếp tục tìm được giải pháp cho những thách đố của thời đại chúng ta.


FEBRUARY: For religious sisters and consecrated women 
THÁNG HAI: Cầu cho các nữ tu và những người nữ sống đời thánh hiếnThis month, we will pray in a special way for religious sisters and consecrated women.
Tháng này, chúng ta cùng cầu nguyện cách đặc biệt cho các nữ tu và những người nữ sống đời thánh hiến.
What would the Church be without religious sisters and consecrated laywomen? The Church is unintelligible without them. 
Giáo Hội là gì nếu không có các nữ tu và những người nữ giáo dân sống đời thánh hiến? Giáo Hội thật khó hiểu nếu không có họ.
I encourage all consecrated women to discern and choose what is best for their mission in the face of the world’s challenges that we’re experiencing.  
Cha khuyến khích các con - những người nữ sống đời thánh hiến – hãy nhận định và chọn lựa điều tốt nhất cho sứ vụ của các con, khi đối diện với những thách đố của thế giới mà chúng ta đang trải qua. 
I exhort them to keep working and to have an impact with the poor, with the marginalized, with all those who are enslaved by traffickers; I especially ask them to have an impact on that.
Cha cổ vũ các con duy trì công việc và tương tác với anh chị em nghèo khổ, với những người bị gạt ra bên lề xã hội, với hết thảy những ai là nạn nhân của những kẻ buôn người; cha đặc biệt mời gọi các con tương tác với những con người này. 
And let us pray that they may show the beauty of God’s love and compassion as catechists, theologians, and spiritual guides.
Và chúng ta hãy xin cho các nữ tu và những người nữ sống đời dâng hiến biết tỏ bày nét đẹp của tình yêu và lòng trắc ẩn của Thiên Chúa trong vai trò của những giáo lý viên, những thần học gia và những người hướng dẫn thiêng liêng.
I invite them to fight when, in some cases, they are treated unjustly, even within the Church; when they serve so much that they are reduced to servitude—at times, by men of the Church.
Cha mời gọi các con – những nữ tu và những người nữ sống đời dâng hiến - trong một vài hoàn cảnh, khi các con bị đối xử cách bất công, ngay cả trong lòng Giáo Hội đi chăng nữa; khi các con phục vụ nhiều đến nỗi biến thành những nô lệ do những người nam trong Giáo Hội gây ra. 
Let them not be discouraged. May they keep making God’s goodness known through the apostolic works they do.  But above all through their witness of consecration.
Xin cho các con không chán nản. Xin cho các con tiếp tục làm cho sự tốt lành của Thiên Chúa được tỏ bày qua những công việc tông đồ mà các con thực hiện. Nhưng trên hết là qua chứng nhân đời thánh hiến của các con.
Let us pray for religious sisters and consecrated women, thanking them for their mission and their courage; may they continue to find new responses to the challenges of our times. 
Chúng ta hãy cầu nguyện cho các nữ tu và những người nữ sống đời thánh hiến, cám ơn họ vì sứ mạng và lòng can đảm của họ; xin cho họ tiếp tục tìm ra những giải pháp mới cho những thách đố của thời đại chúng ta. 

Thank you for what you are, for what you do, and for how you do it.
Cám ơn các con, các nữ tu và những người nữ sống đời thánh hiến, cám ơn vì những công việc các con làm, và cách thức mà các con thực hiện những công việc ấy.