Ý Cầu Nguyện Tháng 01.2023 - Cầu Cho Các Nhà Giáo Dục


Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG THÁNG 01.2023

Ý truyền giáo -  Cầu cho các nhà giáo dục
Chúng ta hãy cầu nguyện để các nhà giáo dục trở nên chứng nhân đáng tin cậy, biết dạy về tình huynh đệ hơn là óc ganh đua, cũng như biết ưu tiên giúp đỡ những ai nhỏ bé nhất và dễ bị tổn thương nhất.

THE POPE’S INTENTION FOR JANUARY 2023
Intention for evangelization –  For educators 
We pray that educators may be credible witnesses, teaching fraternity rather than competition and helping the youngest and most vulnerable above all.TPV 01 2023
ENGLISH


JANUARY: For educators - The Pope Video 1
THÁNG MỘT: Cầu cho các nhà giáo dục -Video 1 của Đức Giáo Hoàng

In The Pope Video for January, brought to you by the Pope’s Worldwide Prayer Network, Francis proposes that educators “add new content to their teaching: fraternity.”
Trong Video Đức Giáo Hoàng dành cho tháng Giêng, và được Mạng lưới Cầu nguyện Toàn cầu của Đức Giáo Hoàng mang đến dành cho bạn, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đề xuất rằng các nhà giáo dục “bổ sung nội dung mới vào chương trình giảng dạy: tình huynh đệ.”

He invites them to “become community builders” and prays that they may be “be credible witnesses, teaching fraternity rather than confrontation.” Indeed, the Pope remarks, educators do much more than teach mathematics, geography, or history: “Educators are witnesses who not only impart their mental knowledge, but also their convictions, their commitment to life.”

Ngài mời gọi họ “trở thành những người xây dựng cộng đồng” và cầu nguyện để họ có thể “trở nên chứng nhân đáng tin cậy, biết giảng dạy về tình huynh đệ hơn là đối đầu”. Thật vậy, Đức Giáo Hoàng nhận xét, các nhà giáo dục làm được nhiều điều hơn là dạy toán, địa lý hay lịch sử: “Các nhà giáo dục là những chứng nhân, những người không chỉ truyền đạt tri thức tinh thần mà còn cả sự xác tín, dấn thân của họ đối với cuộc sống.”

SCRIPT:  “I would like to propose that educators add new content to their teaching: fraternity.
Bản văn:  Tôi muốn đề xuất với các nhà giáo dục nên bổ sung nội dung mới vào chương trình giảng dạy: tình huynh đệ. 

Education is an act of love that illuminates the path for us to recover a sense of fraternity, so we will not ignore those who are most vulnerable. 
Giáo dục là một hành động yêu thương thắp sáng con đường cho chúng ta phục hồi cảm thức về tình huynh đệ, để chúng ta không bỏ qua những người dễ bị tổn thương nhất.

Educators are witnesses who not only impart their mental knowledge, but also their convictions, their commitment to life.
Các nhà giáo dục là những chứng nhân, những người không chỉ truyền đạt tri thức tinh thần mà còn cả sự xác tín, dấn thân của họ đối với cuộc sống.

They know how to handle the three languages well: that of the head, that of the heart, and that of the hands, all in harmony. And hence the joy in communicating. 
Họ biết cách phối hợp cả ba ngôn ngữ: của khối óc, của trái tim và của đôi tay, hài hoà với nhau. Và đó là niềm vui trong việc truyền đạt.

And they will be heeded much more attentively and will become community builders.
Và họ sẽ được lắng nghe nhiều hơn và sẽ trở thành những người xây dựng cộng đồng.

Why? Because they’re sowing this testimony.
Vì sao thế? Bởi vì họ đang gieo lời chứng này. 

Let us pray that educators may be credible witnesses, teaching fraternity rather than confrontation and helping especially the youngest and most vulnerable above all.”
Chúng ta hãy cầu nguyện để các nhà giáo dục trở nên chứng nhân đáng tin cậy, biết giảng dạy về tình huynh đệ hơn là đối đầu, và biết đặc biệt nâng đỡ những người còn non nớt và những người dễ bị tổn thương hơn cả.”

 
 Via the Pope’s Worldwide Prayer Network (Apostleship of Prayer): https://www.popesprayer.va