Ý Cầu Nguyện Tháng 01.2022


Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG THÁNG 01.2022
Ý truyền giáo - Cầu cho tình bác ái huynh đệ 
 Xin cho các quyền và nhân phẩm của những ai đang
 bị bách hại được công nhận, bởi tất cả đều là những anh em chị em trong một gia đình nhân loại.
THE POPE’S INTENTION FOR JANUARY 2022
Intention for evangelization - For true human fraternity 
We pray for all those suffering from religious discrimination and persecution; may their own rights and dignity be recognized, which originate from being brothers and sisters in the human family


 
Cầu Nguyện cho Tình Bác Ái Nhân Loại
Ý Cầu nguyện Tháng 1. 2022 của Đức Giáo Hoang.
Bài Phản Tỉnh

 
Xin cho các quyền và nhân phẩm của những ai đang bị bách hại và phân biệt đối xử vì tôn giáo, được công nhận, bởi tất cả đều là những anh em chị em trong một gia đình nhân loại. 
Tình bác ái huynh đệ là sự kết hợp mật thiết của tình yêu và đức tin. Nó mời gọi chúng ta có lòng thương cảm và ra khỏi bản thân để nhìn nhận các năng lực trọn vẹn về tôn giáo, xã hội và các lĩnh vực khác của anh chị em mình. Một lời mời gọi không chỉ nhìn nhận Thiên Chúa là Đấng ban nhân phẩm cho con người, mà còn mời gọi tôn trọng nhân phẩm đó.

Trong thư gửi tín hữu Ga-lát chương 5, câu 13, Đức Ki-tô mời gọi chúng ta sử dụng tự do cho mình để phục vụ tha nhân với lòng yêu thương. Tình yêu này biểu lộ tình bác ái huynh đệ và sự tôn trọng lẫn nhau.

Trong bài giới thiệu Tài Liệu về Tình bác ái huynh đệ được Đức Giáo Hoàng ký vào năm 2019, có đoạn viết : “Đức tin đem lại cho người tín hữu khả năng để nhìn thấy tha nhân như người anh em, người chị em của mình, và ra tay hỗ trợ cùng thương mến họ.
Nhờ đức tin vào Thiên Chúa, Đấng tạo dựng vũ trụ, các loài thụ tạo và con người (bình đẳng với nhau nhờ lòng thương xót của Ngài), các tín hữu được mời gọi để diễn tả tình bác ái huynh đệ bằng cách bảo vệ tạo thành và toàn thể vũ trụ cũng như hỗ trợ con người, nhất là người nghèo khổ và những ai cần được giúp đỡ nhất.”

Việc tham dự vào lòng thương cảm và tình huynh đệ đích thực mời gọi chúng ta chịu đau khổ với những ai bị bách hại, nghèo đói, và bị cô lập. Một lời mời gọi để trở thành hiện thân của Chúa Ki-tô trong thế giới đang bị bách hại theo nhiều cách thế khác nhau này.

Chúng ta hãy cầu xin Chúa kích hoạt con tim chúng ta và nối kết chúng ta lại với nhau trong tình bác ái huynh đệ.

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

For True Human Fraternity - January Reflection - Pope's Worldwide Prayer Network
(popesprayerusa.net)
For True Human Fraternity – January


Reflection

We pray for all those suffering from religious discrimination and persecution; may their own rights and dignity be recognized, which originate from being brothers and sisters in the human family.

Fraternity is a marriage of love and faith. It calls us to be compassionate and drives us forward to recognize our brothers and sisters to the fullest capacity regardless of religious, socioeconomic or other status. A call not only to recognize God given dignity but to honor it. In Galatians 5:13 Christ compels us to use our freedom to serve one another through love. A love that is made manifest in fraternal love and mutual respect.

In an introduction to A Document on Human Fraternity signed by Pope Francis in 2019, it reads, “Faith leads a believer to see in the other a brother or sister to be supported and loved. Through faith in God, who has created the universe, creatures and all human beings (equal on account of his mercy), believers are called to express this human fraternity by safeguarding creation and the entire universe and supporting all persons, especially the poorest and those most in need.”

Practicing compassionate and true fraternity calls us to suffer with those who face persecution, poverty, and isolation. A call to be present to the body of Christ in a world rife with indifference. Let us pray that God enlivens our hearts and unites us in our common humanity.

For True Human Fraternity - January Reflection - Pope's Worldwide Prayer Network
(popesprayerusa.net)