Ý Cầu Nguyện Của Đức Giáo Hoàng Tháng 6, 2021
Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG THÁNG 6, 2021 

 
Ý Truyền Giáo – Cầu Cho Vẻ Đẹp của Hôn Nhân 
Xin cho các bạn trẻ đang chuẩn bị kết hôn, với sự giúp đỡ của cộng đoàn Ki-tô hữu, được lớn lên trong tình yêu với lòng quảng đại, chung thủy và kiên nhẫn. 

 
THE POPE’S INTENTION FOR JUNE 2021
 
Intention for Evangelization - The Beauty of Marriage 
Let us pray for young people who are preparing for marriage with the support of a Christian community: may they grow in love, with generosity, faithfulness and patience.