Ý Cầu Nguyện Của Đức Giáo Hoàng - Tháng 8, 2021


Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG THÁNG 8, 2021 
 
Ý truyền giáo: Cầu cho Hội Thánh 
Xin cho Hội Thánh nhận lãnh từ Chúa Thánh Thần ân sủng và sức mạnh để tự canh tân dưới ánh sáng Tin Mừng.

THE POPE’S INTENTION FOR AUGUST 2021
 
Intention for evangelization - The Church 
Let us pray for the Church, that She may receive from the Holy Spirit the grace and strength to reform herself in the light of the Gospel.