Ý Cầu Nguyện Của Đức Giáo Hoàng - Tháng 07/2024


Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG - THÁNG 07/2024
* Cầu cho việc chăm sóc bệnh nhân

Chúng ta cầu cho Bí tích Xức dầu Bệnh nhân đem lại cho người lãnh nhận và cho những người thân yêu sức mạnh của Chúa, và cho Bí tích này ngày càng trở nên dấu chỉ hữu hình của lòng thương xót và hy vọng cho mọi người.

* For The Pastoral Care of The Sick
Let us pray that the Sacrament of the Anointing of the Sick, bestows the Lord’s strength to those who receive it and to their loved ones, and that it may become for everyone an ever more visible sign of compassion and hope.