Ý Cầu Nguyện của ĐTC trong tháng 7.2023 - Cầu cho việc sống Mầu nhiệm Thánh Thể


Ý Cầu Nguyện Tháng 7.2023 

Cầu cho việc sống mầu nhiệm Thánh Thể
Chúng ta hãy cầu nguyện để người Công giáo biết đặt việc cử hành Thánh Thể vào trung tâm đời sống của mình, nhờ đó biến đổi các tương quan nhân loại một cách thẳm sâu, và mở ra để gặp gỡ Thiên Chúa cùng anh chị em mình.

JULY
 For a Eucharistic life
We pray that Catholics may place the celebration of the  Eucharist at the heart of their lives, transforming human relationships in a very deep way and opening to the encounter with God and all their brothers and sisters.