Ý cầu nguyện của ĐTC trong tháng 6: Cầu cho việc loại bỏ hình thức tra tấn


Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG DÀNH CHO THÁNG SÁU 2023
 
Ý truyền giáo - Cầu cho việc loại bỏ hình thức tra tấn
Chúng ta hãy cầu nguyện cho cộng đồng quốc tế biết cam kết một cách cụ thể để bảo đảm loại bỏ hình thức tra tấn, cũng như cam đoan hỗ trợ các nạn nhân và gia đình của họ.

THE POPE’S INTENTION PRAYER FOR JUNE 2023
Intention for evangelization - For the abolition of torture
We pray that the international community may commit in a concrete way to ensuring the abolition of torture and guarantee support to victims and their families.