Ý cầu nguyện của ĐTC trong tháng 5: Cầu Cho Các Phong Trào Và Các Nhóm Trong Giáo Hội


Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG THÁNG NĂM 2023
 

Ý truyền giáo - Cầu cho các phong trào và các nhóm trong Giáo Hội 

Chúng ta hãy cầu nguyện cho các phong trào và các nhóm trong Giáo Hội, mỗi ngày có thể tái khám phá sứ mạng loan báo Tin Mừng của họ, biết dùng các đặc sủng riêng để phục vụ cho những nhu cầu của thế giới.


THE POPE’S INTENTION PRAYER FOR MAY 2023
Intention for evangelization -For church movements and groups 

We pray that Church movements and groups may rediscover their mission of evangelisation each day, placing their own charisms at the service of needs in the world.