Ý cầu nguyện của ĐTC trong tháng 3: Cầu nguyện cho các nạn nhân bị lạm dụng


Ý cầu nguyện của ĐTC trong tháng 3: Cầu nguyện cho các nạn nhân bị lạm dụngÝ truyền giáo - Cầu cho các nạn nhân bị lạm dụng:
Chúng ta hãy cầu nguyện cho những ai bị tổn thương vì những thành viên của Giáo Hội; xin cho họ tìm thấy trong chính Giáo Hội sự hồi đáp cụ thể cho nỗi khổ đau của họ.  

THE POPE’S INTENTION PRAYER FOR MARCH 2023
Intention for evangelization - For victims of abuse :
We pray for those who have suffered harm from members of the Church; may they find within the Church herself a concrete response to their pain and suffering.
Cầu cho các nạn nhân bị lạm dụng  – Tháng Ba 2023
“Asking for forgiveness is necessary, but not enough”: in the month of March, Pope Francis reflects on abuse, “especially to those committed by members of the Church” and asks that we pray with him for the victims, “who have to be ‘at the center’ of everything.” At the same time, he invites the Church itself to be “a model”: whether of transparency to “bring it to light,” of “concrete actions to repair the horrors they have suffered and to prevent them from happening again,” or of offering “safe spaces for victims to be heard, supported psychologically, and protected.” The video that accompanies his words, made by the Pope’s Worldwide Prayer Network, is a story with powerful symbolic content. It plays with the comparison of light and darkness, and narrates the uniqueness of every life and the profound suffering caused by violence.

“Việc cầu xin sự tha thứ là cần thiết, nhưng chưa đủ”: trong tháng Ba năm 2023, Đức Giáo Hoàng Phanxicô suy tư phản tỉnh về nạn lạm dụng, “đặc biệt là những trường hợp do các thành viên của Giáo hội gây ra” và xin chúng ta cùng cầu nguyện với ngài cho các nạn nhân, “những người ở “trung tâm” của mọi chuyện”. Đồng thời, ngài mời gọi chính Giáo hội hãy trở thành “một kiểu mẫu”: về sự minh bạch để “đưa nó ra ánh sáng”, về “những hành động cụ thể để sửa chữa những điều khủng khiếp mà họ đã phải gánh chịu và ngăn chặn những điều ấy tái diễn,” hay về cung cấp “những không gian an toàn để các nạn nhân được lắng nghe, được hỗ trợ về mặt tâm lý và được bảo vệ.” Đoạn video đi kèm với lời nói của Đức Giáo Hoàng, được thực hiện bởi Mạng lưới Cầu nguyện Toàn cầu của Ngài, là một câu chuyện có nội dung mang tính biểu tượng mạnh mẽ. Nó thực hiện cuộc so sánh giữa ánh sáng và bóng tối, đồng thời thuật lại sự độc đáo về mỗi cuộc đời và nỗi đau khổ sâu sắc do bạo lực gây ra. 

In response to cases of abuse, especially to those committed by members of the Church, it’s not enough to ask for forgiveness.
Đối diện với những trường hợp lạm dụng, đặc biệt là những trường hợp do các thành viên của Giáo hội gây ra, việc cầu xin sự tha thứ là chưa đủ.

Asking for forgiveness is necessary, but it is not enough. Asking for forgiveness is good for the victims, but they are the ones who have to be “at the center” of everything.
Cầu xin sự tha thứ là cần thiết, nhưng chưa đủ. Cầu xin sự tha thứ là điều tốt cho nạn nhân, nhưng chính các nạn nhân mới phải là những người ở “trung tâm” của mọi chuyện.

Their pain and their psychological wounds can begin to heal if they find answers —if there are concrete actions to repair the horrors they have suffered and to prevent them from happening again.
Nỗi đau và tổn thương tâm lý của họ có thể bắt đầu chữa lành nếu họ tìm ra câu trả lời—nếu có những hành động cụ thể để sửa chữa những điều khủng khiếp mà họ đã phải gánh chịu và ngăn chặn những điều ấy tái diễn.

The Church cannot try to hide the tragedy of abuse of any kind. Nor when the abuse takes place in families, in clubs, or in other types of institutions.
Giáo Hội không thể cố gắng che giấu thảm kịch lạm dụng dưới bất kỳ hình thức nào. Cũng không thể che giấu khi lạm dụng diễn ra trong gia đình, trong những hội nhóm, hoặc trong các hình thức tổ chức khác.

The Church must serve as a model to help solve the issue and bring it to light in society and in families.
Giáo Hội phải phục vụ như một kiểu mẫu để giúp giải quyết vấn đề lạm dụng và đưa nó ra ánh sáng trong xã hội và nơi các gia đình.
The Church must offer safe spaces for victims to be heard, supported psychologically, and protected.
Giáo Hội phải cung cấp những không gian an toàn để các nạn nhân được lắng nghe, được hỗ trợ về mặt tâm lý và được bảo vệ.

Let us pray for those who have suffered because of the wrongs done to them from members of the Church; may they find within the Church herself a concrete response to their pain and suffering. 
Chúng ta hãy cầu nguyện cho những người đau khổ vì những điều sai trái do những thành viên của Giáo hội gây ra; ước gì các nạn nhân tìm thấy trong chính Giáo hội một đáp trả cụ thể đối với sự đau đớn và nỗi thống khổ của họ.

https://www.popesprayer.va