Thánh Mẫu Học - Lm. Giuse Phan Tấn Thành, OP


THÁNH MẪU HỌC
Lm. Giuse Phan Tấn Thành, OP.
NHẬP ĐỀ
- Ý nghĩa. Phương pháp khảo luận thần học về Đức Maria

Phần I. ĐỨC MARIA TRONG KINH THÁNH
Chương 1) Những đoạn văn cổ nhất của Tân ước: Phaolo; Marcô.
Chương 2) Đức Maria trong Phúc âm Matthêô.
Chương 3) Đức Maria trong Phúc âm Luca.
Chương 4) Đức Maria trong các tác phẩm của Gioan và Tông đồ công vụ.
Chương 5) Những hình ảnh về đức Maria trong Cựu ước.
Chương 6) Những truyền kỳ về đức Maria.

Phần II. ĐỨC MARIA TRONG TRUYỀN THỐNG CỦA GIÁO HỘI
+ Nhập đề: Lịch sử sự tiến triển đạo lý về đức Maria.
Chương 7) Đức Maria trong các tác phẩm của các giáo phụ.
Chương 8) Đức tin của Giáo hội cổ truyền: đức Maria là Mẹ Thiên Chúa và trọn đời đồng trinh.
Chương 9) Hai tín điều cận đại: Vô nhiễm nguyên tội - và hồn xác lên trời.

Phần III. ĐỨC MARIA TRONG ĐỜI SỐNG GIÁO HỘI
Chương 10) Vai trò của đức Maria đối với Giáo hội.
Chương 11) Lòng tôn kính mà Giáo hội dành cho đức Maria:
1/ Nguyên tắc thần học và các hình thức Phụng vụ.
2/ Những kinh nguyện kính Đức Mẹ.
3/ Những việc đạo đức bình dân.
Chương 12) Đức Maria trong đời sống thiêng liêng của các Kitô hữu. Dâng mình, tận hiến.
Chương 13) Những đường hướng mới của thần học về Đức Maria.
Chương 14) Đức Maria trong sách Giáo Lý Hội thánh công giáo

Thư tịch.
S. DE FIORES - S. MEO (a cura), Nuovo Dizionario di Mariologia, Paoline, Cisinello Balsamo 1986 (2a ed.). O. DA SPINETOLI, Maria nella Bibbia, Ediz. Dehoniane, Bologna 1988. W. BEINERT, Il culto di Maria oggi. Teologia - Liturgia - Pastorale, Paoline, Roma 1985 (2a ed.). AA.VV., Maria nella celebrazione del Mistero di Cristo, in: "Rivista liturgica", 75 (1988), 3-142. R. LAURENTIN, Breve trattato su la Vergine Maria, Paoline, Cisinello Balsamo 1990 (8a ed.). C.I. GONZALEZ, Mariologia. Maria, Madre e Discepola, Piemme, Casale Monferrato 1988. S. DE FIORES, Maria nella teologia contemporanea, Roma, Centro Madre della Chiesa 1991 (3a ed.). AA.VV., Maria nel catechismo della Chiesa Cattolica, Roma, Centro Madre della Chiesa, 1993.