5 Phút Lời Chúa - Thứ Sáu Tuần XIII TN


​01/07/22 THỨ SÁU ĐẦU THÁNG TUẦN 13 TN
Mt 9,9-13
THƯƠNG XÓT LÀ CHỮA LÀNH


 
“Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi.” (Mt 9,13)
 
Suy niệm: Vì cứng nhắc trong quan niệm tuân giữ lề luật, người Do Thái, nhất là giới Pha-ri-sêu đã tạo ra một hố sâu tàn nhẫn ngăn cách giữa họ những người tự cho là “người công chính” và “người tội lỗi”. Nên, khi chứng kiến Chúa Giê-su kêu gọi Mát-thêu, vốn là người bị coi là tội lỗi vì làm nghề thu thuế, trở thành môn đệ của Ngài, rồi dùng bữa với ông nữa, giới Pha-ri-sêu đã kết án Chúa Giê-su không giữ luật “thanh sạch” trong truyền thống của cha ông. Nhưng, với Chúa Giê-su, lề luật phải được nội tâm hóa bằng đức ái, lề luật phải đi đến điểm tận cùng là yêu thương, là thương xót, là chữa lành; lề luật Chúa đặt ra là vì ơn cứu rỗi cho con người nhất là cho người tội lỗi. Đó là cái lý để Chúa Giê-su không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi, cái lý để Chúa Giê-su chọn Mát-thêu trở thành môn đệ, ghé thăm nhà Da-kêu…
 
Mời Bạn: Chúa Giê-su chính là lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa gửi đến cho nhân loại. Nơi cuộc đời và sứ mạng của Chúa Giê-su, chúng ta nghiệm thấy: tất cả những người tội lỗi đến với Ngài đều được ơn tha thứ, ơn chữa lành và được sống một cuộc sống mới. Noi gương Chúa Giê-su, người Ki-tô hữu phải là dụng cụ của của Chúa để đem tình yêu, lòng thương xót của Ngài đến cho tha nhân.
 
Sống Lời Chúa: Mỗi khi chứng kiến lỗi lầm của anh chị em, bạn hãy có cái nhìn cảm thông, tha thứ, thương xót, chia sẻ… thay vì cái nhìn kết án, luận tội.
 
Cầu nguyện: Hát Kinh Hoà Bình: Lạy Chúa từ nhân, xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người.