Lời Nguyện Tín Hữu Lễ Mình Máu Chúa - Năm B


LỜI NGUYỆN TÍN HỮU
LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA KITÔ - B
 
Chủ tế: Anh chị em thân mến! 
Trong bữa ăn Vượt Qua, vì yêu thương Chúa Giêsu đã thiết lập Giao Ước mới qua sự hiến dâng Mình và Máu mình/ để nuôi dưỡng linh hồn chúng ta/ và ở lại với nhân loại cho đến tận thế. Chúng ta cảm tạ Chúa và tha thiết dâng lời cầu xin.
 
1. "Các môn đệ thưa với Đức Giê-su: ‘Thầy muốn chúng con đi dọn cho Thầy ăn lễ Vượt Qua ở đâu’?" Chúng ta hiệp lời cầu xin cho Đức Giáo hoàng, các Đức Giám mục, các Linh mục/ được lãnh nhận dồi dào sức sống tình yêu từ bí tích Thanh Thể; nhất là xin cho các ngài thực sự xác tín sâu xa lời truyền của Chúa Giêsu: ‘Anh em hãy làm việc này mà tưởng nhớ đến Thầy’/ để cử hành Thánh lễ cách ý thức và sốt sắng hơn.
 
2. "Và ông ấy sẽ chỉ cho các anh một phòng rộng rãi trên lầu, đã được chuẩn bị sẵn sàng: và ở đó, các anh hãy dọn tiệc cho chúng ta". Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi tín hữu được thêm lòng mến yêu bí tíchThánh Thể; luôn ước ao, khát khao được lãnh nhận Mình Máu Thánh Chúa, nhất là trong thời gian phải xa nhà thờ vì phòng chống đại dịch này.
 
3. "Đức Giê-su cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, rồi bẻ ra, trao cho các ông và nói:‘Anh em hãy cầm lấy, đây là mình Thầy’". Chúng ta hiệp lời cầu xin cho quý chức và tất cả các vị lãnh đạo phục vụ cộng đoàn/ chân thành hợp tác với nhau/ và trở nên như những tấm bánh đơn sơ, khiêm nhường,/ sẵn sàng bẻ ra, sẻ chia cách vô vị lợi khi phục vụ những người thuộc quyền mình.
 
4. "Người bảo các ông: “Đây là máu Thầy, máu Giao Ước, đổ ra vì muôn người". Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn chúng ta mỗi ngày được cùng ăn một bánh và uống một chén/ được hiệp nhất với nhau; và được Mình và Máu thánh của Đức Kitô thấm nhập vào chính thân thể mình/ hầu tìm được nguồn sức mạnh và lẽ sống cho cuộc đời.
 
Chủ tế:  Lạy Thiên Chúa Tình Yêu,
Cảm tạ Chúa đã tôn vinh Tình yêu tự hiến của Con Một Chúa là Đức Giêsu Kitô qua bí tích Thánh Thể. Người là vị Thượng tế cao cả/ đã hiến tế chính mình chỉ một lần và đem lại ơn cứu độ muôn đời. Xin cho bí tích này liên kết con người với Thiên Chúa và với nhau; và xin làm cho cuộc đời chúng con được trở thành lễ tế dâng lên Chúa mỗi ngày. Nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

Nt. Modesta MRP