Lời Nguyện Tín Hữu Lễ Khánh Nhật Truyền Giáo 2022


LỜI NGUYỆN TÍN HỮU
KHÁNH NHẬT TRUYỀN GIÁO 2022
Mc 16,15-20
 
Chủ tế:  Anh chị em thân mến,
Hội Thánh luôn mời gọi chúng ta nhiệt thành loan báo Tin Mừng cứu rỗi cho muôn dân. Trong ngày Khánh nhật Truyền giáo hôm nay, cùng với Đức Maria-Nữ vương Rất Thánh Mân Côi, chúng ta hiệp lời cầu xin.
 
1. "Hãy đi khắp cả thiên hạ rao giảng Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo". Cùng với Nữ vương Rất Thánh Mân Côi, chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho Đức Thánh Cha, các Đức Giám mục, các nhà Truyền giáo… can đảm vượt qua mọi nghịch cảnh để chu toàn sứ mạng rao giảng Tin Mừng,/ trong sự hiệp thông với cộng đồng Giáo Hội và không phải theo sáng kiến của riêng ai. 
 
2. "Ai tin cùng chịu thanh tẩy thì sẽ được cứu, còn ai không tin thì sẽ bị luận tội". Cùng với Nữ vương Rất Thánh Mân Côi, chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho mọi Kitô hữu hăng hái lên đường rao giảng tình yêu và lòng Chúa xót thương, trong tinh thần Hiệp Hành; theo sứ điệp Ngày Thế Giới Truyền Giáo năm nay, với chủ đề: “Anh em sẽ là chứng nhân của Thầy.” (Cv 1, 8)
 
3. "Nhân danh Ta, chúng sẽ trừ quỉ, nói các thứ tiếng". Cùng với Nữ vương Rất Thánh Mân Côi, chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho nhiều anh chị em trên thế giới đang gặp khó khăn trong việc sống đạo và giảng đạo. Xin ơn Chúa giúp họ kiên vững trong đức tin,/ và luôn ý thức rằng: gương sáng của đời sống Kitô hữu và việc rao truyền Chúa Kitô không thể tách rời.
 
4. "Còn họ thì ra đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng họ hoạt động"Cùng với Nữ vương Rất Thánh Mân Côi, chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho mỗi người sống trọn vẹn ơn gọi được tuyển chọn và sai đi;/tích cực truyền giáo bằng lời rao giảng, bằng hi sinh cầu nguyện và đem an vui cho ‘người chị họ gần xa’,/ theo gương Mẹ Maria, môn đệ truyền giáo đầu tiên.
Chủ tế:   Lạy Thiên Chúa Tình yêu, 
Chúa đã sai Con Chúa đến trần gian ban ơn cứu độ đời đời và mời gọi chúng con tiếp tục sứ mạng của Người. Xin cho Kitô hữu chúng con biết theo gương Người, can đảm và nhiệt thành dấn thân loan báo Tin Mừng,/ tùy theo hoàn cảnh và khả năng Chúa ban. Nhờ đó, đời sống chúng con trở thành chứng tá của Đức Kitô và gương mẫu trong công việc truyền giáo, chu toàn sứ mạng Người truyền ban.
Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.

Nt Modesta, MRP